+45 8734 7080 info@sbk-belt.dk

Politik for beskyttelse af personoplysninger

SBK A/S respekterer dit privatliv. Derfor har vi implementeret en række regler, der fastlægger vores standard for databeskyttelseskrav for at beskytte dine personligt identificerende data.

Hvis du udleverer personlige data til SBK, eller vi indsamler personlige data om dig fra andre kilder, vil SBK A/S behandle dataene i overensstemmelse med denne politik, og vi tilskynder dig til at læse denne politik for beskyttelse af personoplysninger i dens helhed.

1. Generelle principper for behandling af personoplysninger

SBK har for at sikre, at dine personlige data behandles korrekt og med et passende niveau af databeskyttelse, indført følgende principper for behandling:

 • Personlige data behandles i overensstemmelse med lovgivningen og på rimelig og transparent vis;
 • Personlige data indsamles kun til specificerede, udtrykkeligt definerede og legitime formål og behandles ikke yderligere på nogen måde, der er uforenelig med sådanne formål.
 • Personlige data skal være tilstrækkelige, relevante og begrænsede til det, der måtte være nødvendigt til de formål, hvortil dataene behandles.
 • Personlige data skal være retvisende, i nødvendigt omfang holdes opdateret, og upræcise eller ufuldstændige personlige data skal udbedres eller slettes, eller videre behandling skal ophøre.
 • Personlige data opbevares ikke i en form, der tillader identifikation af de registrerede, i længere tid, end det måtte være nødvendigt til de formål, som dataene er indsamlet til, eller som dataene viderebehandles til.
 • Personlige data skal behandles på en måde, der garanterer, at de personlige data er omfattet af et passende sikkerhedsniveau.

SBK vil altid informere dig om indsamling og behandling af dine personlige data, medmindre vi har en legitim årsag til at undlade dette.

2. Typer af personlige data

Vi indsamler og behandler dine personlige data på flere forskellige måder, når du har kontakt med os via de forskellige eksisterende kanaler.

Det er nødvendigt at behandle nogle af de personlige data, for at vi kan levere de serviceydelser til dig, som du har anmodet om, og andre personlige data kan du vælge at oplyse frivilligt. Hvis disse data ikke bliver oplyst, kan konsekvensen f.eks. være, at vi ikke (til fulde) vil kunne imødekomme din anmodning.

De personlige data, som vi indsamler og behandler, kan generelt inddeles i følgende kategorier:

 • Kontaktoplysninger som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse, titel, arbejdssted osv.
 • Oplysninger, som du videregiver til os, når du kontakter os via online-kontaktformularer, e-mails eller telefon
 • Ansøgningsoplysninger, herunder dit CV, hvis du søger job hos SBK. Du modtager separate oplysninger vedr. behandling af personlige data i den henseende, når du indsender din ansøgning.

Vi behandler som hovedregel ikke nogen særlige kategorier af personlige data (særlige personlige data) om dig, medmindre du har givet dit udtrykkelige samtykke til det, eller vi har pligt til at gøre det for at overholde gældende lovgivning.

3. Vores formål med at behandle dine personlige data

Vi behandler kun dine personlige data for at opnå et legitimt formål, og vi behandler generelt kun dine personlige data, hvis:

 • Du har givet dit samtykke til en sådan behandling; eller
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en kontraktlig forpligtelse; eller
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde lovkrav, som vi måtte være underlagt; eller
 • Behandlingen er nødvendig af hensyn til vores egne eller tredjeparters legitime interesser, og at sådan behandling ikke betragtes som værende til skade for dig

Vi behandler dine personlige data til følgende formål:

 • At levere produkter, serviceydelser og oplysninger til dig, som du har anmodet os om; eller
 • At sende dig nyhedsbreve eller andet markedsføringsmateriale, herunder undersøgelser; eller
 • At administrere vores forretningsmæssige forhold og forhandle eller gennemføre aftaler; eller
 • At yde generel kundeservice og -support; eller
 • At opnå kundeindsigt og viden om, hvordan vores forskellige serviceydelser og produkter bruges og at foretage evaluering og forbedring heraf; eller At kommunikere med dig om forskellige emner; eller overholde gældende lovgivning.

4. Cookies

SBK A/S anvender ikke cookies.

5. Brug af dine personlige data i SBK

SBK har hovedsæde i Hasselager og en søsterafdeling i Viborg. Som hovedregel er den dataansvarlige i forbindelse med de personlige data, der behandles om dig, den lokale SBK-enhed, som du er kunde hos, som du kontakter, eller som du indgår aftale med. Vi vil dog muligvis af hensyn til de formål, der fremgår ovenfor i afsnit 3, dele dine personlige data med andre enheder i SBK for enten at udføre en opgave iht. den dataansvarliges instruktioner (modtager fungerer som databehandler) eller til denne enheds egne legitime formål (modtager fungerer som individuel dataansvarlig) under forudsætning af at sådan tilgængeliggørelse eller videregivelse af dine personlige data ikke er forbudt ved lov.

6. Videregivelse, overdragelse og tilgængeliggørelse af personlige oplysninger for modtagere

Vores videregivelse og overdragelse af dine personlige oplysninger til modtagere (fysiske eller juridiske personer, offentlige myndigheder, bureauer eller andre instanser, til hvem de personlige data videregives) begrænses til et minimum og kræver, at der opretholdes en passende grad af databeskyttelse.

Vi videregiver eller stiller muligvis personlige data til rådighed for modtagere under følgende omstændigheder:

 • Modtagere, der udfører serviceydelser på vores vegne, herunder f.eks. hosting, cloud computing, IT-support, markedsføringsserviceydelser, administrative serviceydelser eller anden databehandling. Sådanne modtagere har kun tilladelse til at behandle de personlige data i overensstemmelse med vores instruktioner, og forholdet reguleres af en skriftlig databehandleraftale; eller
 • Med henblik på at etablere, håndhæve eller forsvare vores juridiske rettigheder; eller
 • Hvis du har givet forudgående samtykke til videregivelsen af personlige data til en modtager eller
 • I tilfælde af eventuelle fusioner, salg, joint ventures, tildeling, overdragelse eller anden disposition over alle eller dele af SBKs aktiver (hvilket uden begrænsning omfatter forløb i forbindelse med konkurser eller tilsvarende processer)

7. Dit samtykke

Som det fremgår ovenfor, vil visse af vores behandlingsaktiviteter være baseret på dit samtykke. I sådanne tilfælde har du ret til når som helst at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, ophører vi med at behandle dine personlige data, medmindre og i det omfang fortsat behandling eller opbevaring er tilladt eller påkrævet i henhold til gældende persondatalovgivning eller anden gældende lovgivning og andre gældende regler.

Vær venligst opmærksom på, at tilbagetrækningen af dit samtykke ikke har nogen indvirkning på lovligheden af den behandling, der har fundet sted forud for tilbagetrækningen. Derudover vil vi som konsekvens af din tilbagetrækning af dit samtykke muligvis ikke være i stand til at imødekomme dine forespørgsler eller levere vores serviceydelser til dig.

8. Datasikkerhed

SBK har med henblik på at beskytte dine personlige data implementeret egnede tekniske og organisatoriske forholdsregler, som skal garantere et sikkerhedsniveau, der er passende i forhold til den risiko, som behandlingen medfører, og i forhold til arten af de personlige data, der skal beskyttes, idet den aktuelle teknologiske udvikling og omkostningerne til disse forholdsreglers implementering tages i betragtning.

Efter at have evalueret risikoen har SBK truffet forholdsregler for at beskytte personlige data imod utilsigtet eller uretmæssig ødelæggelse eller utilsigtede tab, ændringer, uautoriseret videregivelse eller adgang, i særdeleshed hvor behandlingen omfatter transmission af personlige data i et netværk, og imod alle andre former for lovstridig behandling.

9. Uddannelse

Vi har for at sikre, at vi til enhver tid overholder gældende databeskyttelseslovgivning og kravene, der er fastlagt i SBKs politik, og for at sikre at vores medarbejdere er bekendte med sådanne regler, etableret en intern procedure vedr. personoplysninger, som vores medarbejdere med permanent eller regelmæssig adgang til personlige data har pligt til at efterleve.

10. Interne audits

SBK udfører regelmæssige audits af den fortløbende behandling af personlige data for at sikre, at SBKs politik overholdes.

Disse audits omfatter alle IT-systemer, databaser, sikkerhedspolitikker/-standarder, personoplysningspolitikker og manualer, der bruges i SBK i forbindelse med persondatabehandling.

11. Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til de data, der behandles om dig, hvilket dog er underlagt visse lovmæssige undtagelser. Du kan også gøre indsigelse imod indsamling og videre behandling af dine personlige data. Derudover har du ret til om nødvendigt at korrigere dine personlige data. Du kan også vælge at anmode os om at begrænse behandlingen.

Vi sletter eller korrigerer eventuelle oplysninger, der måtte være fejlbehæftede eller forældede som følge af den forløbne tid siden indsamlingen af dem eller som følge af andre oplysninger, vi måtte være i besiddelse af.
Hvis du sender os en skriftlig anmodning, vil vi desuden uden unødigt ophold slette dine personlige data, medmindre vi har et retligt grundlag for at fortsætte behandlingen, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig for at etablere, håndhæve eller afvise juridiske krav eller nødvendig for at udføre et kontraktforhold med dig.

Hvis du vil gøre brug af nogen af de rettigheder, der er omtalt ovenfor, bedes du kontakte os via den kontaktmuligheder, der fremgår af afsnit 15.
I forbindelse med sådanne anmodninger bedes du sørge for, at vi har relevante oplysninger, så vi kan imødekomme din anmodning, herunder dit fulde navn og din e-mail-adresse, så vi kan identificere dig. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt og inden for en uge.

Hvis du ikke er indforstået med vores behandling af dine personlige data, bedes du være opmærksom på, at du kan indgive en klage ved dine lokale databeskyttelsesmyndigheder.

12. Klager

Hvis du ønsker at klage over SBKs behandling af personlige data, er du velkommen til at kontakte os når som helst.

Du kan indgive en klage direkte hos SBK:
Skandinavisk Båndkompagni A/S
Birkegårdsvej 34A
8361 Hasselager

Eller: info@sbk-belt.dk

Vi gennemgår og evaluerer din klage, og vi kontakter dig om nødvendigt for at indhente supplerende oplysninger.

Vi bestræber os på at behandle klager og indsigelser inden for en uge. Hvis det ikke er muligt at nå en afgørelse inden for en uge, informerer vi dig om årsagen til forsinkelsen og om det tidspunkt (overskrider ikke 2 måneder fra modtagelsestidspunktet), hvor en afgørelse kan forventes.

Du kan når som helst før, under eller efter klageprocessen, der er beskrevet ovenfor, også klage/indgive en sag ved dine lokale databeskyttelsesmyndigheder eller andre myndigheder i samme retsområde som SBK A/S.

13. Links til andre websteder osv.

Vores websteder indeholder muligvis links til andre websteder eller til integrerede websteder. Vi hæfter ikke for indholdet på websteder, der tilhører andre virksomheder (tredjepartswebsteder) eller for sådanne virksomheders fremgangsmåder vedr. indsamling af personlige data. Når du besøger tredjepartswebsteder, bør du læse ejerens politik vedr. beskyttelse af personlige data samt andre relevante regler.

14. Ændringer af denne politik for beskyttelse af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at ændre denne politik for beskyttelse af personoplysninger fremover som følge af ændringer i gældende lovgivning, eller SBKs politik. Vi informerer dig om sådanne ændringer.

15. Kontaktoplysninger

Hvis du har en anmodning eller et spørgsmål vedr. behandling af dine personlige data eller denne politik for beskyttelse af personoplysninger generelt, bedes du sende en mail til: info@sbk-belt.dk

Version 1.1, 25. maj 2018.

KONTAKT

Adresse Aarhus:

Skandinavisk Båndkompagni A/S
Birkegårdsvej 34 A
DK-8361 Hasselager

+45 8734 7080
info@sbk-belt.dk

CVR nr.:
30 70 27 19

Bank:
Sydbank A/S
Storetorv 12
8000 Aarhus C

IBAN nr.:
DK 3471100009403023

BIC/SWIFT:
SYBKDK22

Adresse Viborg:

SBK Viborg A/S
Mariendalsvej 16 B
DK-8800 Viborg

+45 8844 7040
viborg@sbk-belt.dk

CVR nr.:
39 44 16 67

IBAN nr.:
DK 9171100009425471

BIC/SWIFT:
SYBKDK22